You are currently viewing Điểm khác nhau giữa đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Điểm khác nhau giữa đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông là hai cơ quan quản lý cao nhất trong công ty cổ phần, chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe đến tên của 2 cơ quan này trên báo chí, phim ảnh hay các tài liệu chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn cho rằng hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông là một. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt vai trò, cấu trúc, và trách nhiệm của hai cơ quan quan trọng này trong một tổ chức kinh doanh.

> Xem thêm: Họp đại hội đồng cổ đông – Trình tự tổ chức theo quy định

đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Điểm khác nhau giữa đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Tiêu chí Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Định nghĩa

Là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần, tập hợp tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

Thành viên

Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, không giới hạn số lượng Do Đại hội đông cổ đông bầu ra, có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Tổ chức nhân sự

 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 • Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
 • Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;
 • Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty
 • Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

Quản lý

 • Thông qua định hướng phát triển của công ty
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
 • Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật
 • Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
 • Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

Cổ phần và cổ tức

 • Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 
 • Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 • Quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Báo cáo tài chính

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

Cả Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đều đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty. Dù một cơ quan tập trung vào quyết định chiến lược và giám sát hàng ngày (Hội đồng quản trị), và một cơ quan khác tập trung vào quyết định toàn bộ cổ đông (Đại hội đồng cổ đông), nhưng cả hai đều ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp.

————

UVote vượt qua các vòng kiểm duyệt gắt gao về độ bảo mật, tính an toàn thông tin và Chứng chỉ bảo mật quốc tế ISO/IEC 27001:2013 để trở thành lựa chọn hàng đầu trong giải pháp tổ chức đại hội cổ đông cho các doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Quỹ VinaCapital, VietJet, Vinamilk, HDBank, Manulife… , kết nối hơn 1 triệu cổ đông.

Trong chiến dịch “Ưu đãi mùa đại hội cổ đông 2024”, các chương trình của UVote gồm có:
1. Đăng ký tài khoản trải nghiệm miễn phí – Không giới hạn số đại hội được dùng thử
2. Tặng 01 lần tổ chức đại hội cổ đông cho doanh nghiệp
3. Giảm tới 50% cho các nhóm công ty

Trả lời