You are currently viewing Cách tính số phiếu biểu quyết tại công ty cổ phần, có ví dụ minh hoạ

Cách tính số phiếu biểu quyết tại công ty cổ phần, có ví dụ minh hoạ

Việc hiểu rõ về cách tính số phiếu biểu quyết không chỉ giúp cổ đông và nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược mà còn là yếu tố quan trọng trong quá trình đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hoạt động của công ty.
Cùng tìm hiểu về cách tính số phiếu biểu biểu quyết và tỉ lệ biểu quyết tại các công ty cổ phần.

1. Nguyên tắc Xác định số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông

 • Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết thì có quyền biểu quyết. Cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền. Trong đó:
  – Mỗi cổ phần phổ thông thường tương đương với 1 phiếu biểu quyết
  – Tỉ lệ quy đổi mỗi cổ phần ưu đãi biểu quyết bằng bao nhiêu phiếu biểu quyết thì được quy định tại Điều lệ công ty.
 • Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Nói cách khác, cổ đông sở hữu càng nhiều cổ phần thì càng có chi phối lớn đến kết quả biểu quyết.

Xem thêm: Quyền biểu quyết là gì? Cổ đông nào có quyền biểu quyết?

phiếu biểu quyết

2. Ví dụ về cách tính số phiếu biểu quyết trong công ty cổ phần

2.1. Ví dụ 1

Công ty X có vốn điều lệ 20 tỷ, tương ứng với 2000 cổ phần, tỉ lệ góp vốn của các cổ đông như sau:

Cổ đông A: 300 cổ phần

Cổ đông B: 500 cổ phần

Cổ đông C: 800 cổ phần

Cổ đông D: 400 cổ phần

Trong đại hội cổ đông, 4 người cùng thảo luận và biểu quyết về 1 vấn đề: A, B tán thành; C, D không tán thành. Giả sử các cổ phần trên đều là cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần ứng với 1 phiếu biểu quyết. Lúc này số phiếu biểu quyết được tính như sau:

Số phiếu tán thành = 300 + 500 = 800

Số phiếu không tán thành = 800 + 400 = 1200

Tổng số phiếu biểu quyết = 800 + 1200 = 2000

Tỉ lệ tán thành = 800 / 2000 * 100% = 40%

Tỉ lệ không tán thành = 1200 / 2000 * 100% = 60%

2.2. Ví dụ 2

Vẫn theo các thông tin như ở ví dụ 1, tuy nhiên giả sử C là cổ đông sáng lập và 800 cổ phần mà C sở hữu là cổ phần ưu đãi biểu quyết với tỉ lệ 1 cổ phần ưu đãi biểu quyết = 5 phiếu biểu quyết.

Lúc này số phiếu biểu quyết được tính như sau:

Số phiếu tán thành = 300 + 500 = 800

Số phiếu không tán thành = 800 * 5 + 400 = 4400

Tổng số phiếu biểu quyết = 800 + 4400 = 5200

Tỉ lệ tán thành = 800 / 5200 = 15.38%

Tỉ lệ không tán thành = 4400 / 5200 = 84.62%

công ty cổ phần

3. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định mới nhất

 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các mục 3, 4 và 6 dưới đây; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
 2. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 4. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành, kể cả trong trường hợp họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

——-

UVote vượt qua các vòng kiểm duyệt gắt gao về độ bảo mật, tính an toàn thông tin và Chứng chỉ bảo mật quốc tế ISO/IEC 27001:2013 để trở thành lựa chọn hàng đầu trong giải pháp tổ chức đại hội cổ đông cho các doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Quỹ VinaCapital, VietJet, Vinamilk, HDBank, Manulife… , kết nối hơn 1 triệu cổ đông.
Trong chiến dịch “Ưu đãi mùa đại hội cổ đông 2024”, các chương trình của UVote gồm có:
1. Đăng ký tài khoản trải nghiệm miễn phí – Không giới hạn số đại hội được dùng thử
2. Tặng 01 lần tổ chức đại hội cổ đông cho doanh nghiệp
3. Giảm tới 50% cho các nhóm công ty

Trả lời