Quyền biểu quyết là gì? Cổ đông nào có quyền biểu quyết?

Quyền biểu quyết của cổ đông là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc đầu tư vào các công ty cổ phần. Để hiểu rõ hơn về quyền biểu quyết là gì và vai trò quan trọng của nó trong hệ thống tài chính và quản trị doanh nghiệp, chúng ta hãy xem xét từ các góc độ pháp lý qua bài viết sau đây.

1. Quyền biểu quyết của cổ đông là gì?

Quyền biểu quyết của cổ đông là quyền của các cổ đông trong một công ty cổ phần, thể hiện sự đồng tình hoặc phản đối một quyết định nào đó thông qua việc bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông.

Các quyết định quan trọng mà cổ đông thường biểu quyết bao gồm: bầu Hội đồng quản trị, thông qua các chính sách quản trị công ty, phê chuẩn các thỏa thuận quan trọng như sáp nhập và mua lại, phân chia cổ tức, phê duyệt báo cáo tài chính năm… Quyền biểu quyết của cổ đông

2. Cổ đông nào có quyền biểu quyết?

Theo quy định tại các điều 115 – 116 Luật Doanh nghiệp 2020, các nhóm cổ đông có quyền biểu quyết là:

2.1. Cổ đông phổ thông

Là người sở hữu cổ phần phổ thông – loại cổ phần được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty.
Quyền bỏ phiếu của cổ đông phổ thông được xác định bởi số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu, mỗi cổ phiếu thường ứng với 1 phiếu biểu quyết.

Trường hợp sau thời hạn góp vốn quy định, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì số phiếu biểu quyết chỉ xác định theo lượng cổ phần đã được cổ đông thanh toán.

2.2. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với cổ phần phổ thông khác, có thể có quyền bỏ phiếu đặc biệt, có thể được tính là nhiều phiếu bỏ phiếu hơn so với cổ phiếu phổ thông. Ví dụ, một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có thể được tính là hai hoặc ba phiếu bỏ phiếu tùy thuộc vào điều khoản cụ thể của công ty.

Cổ phiếu này chỉ được trao cho tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập.

Cổ đông chỉ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại hoặc các loại cổ phần khác thì không được quyền biểu quyết hoặc không được tính thêm số phiếu biểu quyết.

3. Cách tính tỉ lệ biểu quyết

Khi tính tỉ lệ biểu quyết, chúng ta sẽ tính tổng số phiếu bỏ phiếu từ cả hai loại cổ phiếu và sau đó xác định tỉ lệ phần trăm của mỗi loại cổ phiếu.

Ví dụ: Công ty Cổ phần X có là 200 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 20 tỉ đồng, các nhà sáng lập sở hữu 20% cổ phần. Điều lệ công ty X quy định toàn bộ số cổ phần của các nhà sáng lập là cổ phần ưu đãi biểu quyết, mỗi cổ phiếu này tương ứng với 5 phiếu bầu.
Như vậy, các cổ đông sáng lập nắm giữ 40 triệu cổ phiếu, tương ứng với số phiếu bầu nắm giữ là: 40 triệu x 5 = 200 triệu phiếu bầu
Trong khi đó, số phiếu bầu của các cổ đông còn lại là: 200 – 40 = 160 triệu phiếu bầu
Như vậy:
Tổng số phiếu bầu = 200 + 160 = 360 triệu phiếu bầu
Quyền quyết định của các nhà sáng lập chiếm tỉ lệ: 200/360 = 55,56%

4. Hình thức biểu quyết hợp lệ

Cổ đông hoặc thành viên công ty được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

 • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 • Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

5. Quy định về tỷ lệ biểu quyết

Theo điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi đổi tại khoản 5 điều 7 Luật sửa đổi 03/2022

 • Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
  Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

——————–

UVote vượt qua các vòng kiểm duyệt gắt gao về độ bảo mật, tính an toàn thông tin và Chứng chỉ bảo mật quốc tế ISO/IEC 27001:2013 để trở thành lựa chọn hàng đầu trong giải pháp tổ chức đại hội cổ đông cho các doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Quỹ VinaCapital, VietJet, Vinamilk, HDBank, Manulife… , kết nối hơn 1 triệu cổ đông.

Trong chiến dịch “Ưu đãi mùa đại hội cổ đông 2024”, các chương trình của UVote gồm có:

 1. Đăng ký tài khoản trải nghiệm miễn phí – Không giới hạn số đại hội được dùng thử
 2. Tặng 01 lần tổ chức đại hội cổ đông cho doanh nghiệp
 3. Giảm tới 50% cho các nhóm công ty

 

Trả lời