Đại hội cổ đông bất thường – Quy định và quy trình tổ chức như thế nào?

Đại hội cổ đông bất thường là gì? Đại hội cổ đông bất thường (Extraordinary General Meeting) là cuộc họp được tổ chức khi có những vấn đề quan trọng…

Continue ReadingĐại hội cổ đông bất thường – Quy định và quy trình tổ chức như thế nào?